Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1

Al onze verkopen worden afgesloten volgens de hieronder aangegeven voorwaarden die ten allen tijde voorrang hebben op de voorwaarden van onze kopers.

ARTIKEL 2 – PRIJZEN

Onze verkoopprijzen zijn steeds netto en zijn zonder BTW en andere fiscale lasten die steeds voor rekening van de koper zijn.

Iedere stijging van de prijzen van de goederen ongeacht hoe deze stijging ontstaat, tussen de besteldatum en de levering, valt ten laste van de koper.

ARTIKEL 3 – BESTELLINGEN

Een bestelling wordt door Huys CommV. pas doorgegeven wanneer 50% van het totale bedrag op onze bankrekening werd gestort.

Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde de door de koper geplaatste bestellingen, geheel of gedeeltelijk, te annuleren, voor het geval de door de koper bestelde goederen niet zouden beschikbaar zijn bij onze fabrikant of leverancier, waarbij  de koper geen recht heeft op enige schadevergoeding.

Bij annulatie van de bestelling door de koper, behouden wij ons het recht voor om overeenkomstig het gemeen recht, de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel de overeenkomst na voorafgaandelijke ingebrekestelling van rechtswege, als ontbonden te beschouwen waarbij de koper ons van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling binnen de 8 dagen na de kennisgeving van de ontbinding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 25% van de waarden van bestelling.

 

Annulatie 30 dagen na besteldatum wordt beschouwd als weigering (cfr. Art. 4).  

Annulatie door de koper kan enkel en alleen met aangetekend schrijven gericht aan Huys C.V.

Wij behouden ons evenzeer zelf het recht voor om de opgenomen bestellingen te annuleren wanneer lijkt dat de koper tekort komt aan zijn verbintenissen, hij zijn handtekening laat protesteren, hij uitstel van betaling of een gerechtelijk akkoord aanvraagt, beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van de goederen, hij door onze factoring- of kredietverzekeringsmaatschappij in de geweigerde categorie wordt geklasseerd enz. of hij zich bevindt in één der toestanden voor dewelke de wet de onmiddellijke opeisbaarheid van alle schuld op termijn voorziet.

ARTIKEL 4 – LEVERINGEN

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen enkel recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan geëist worden.

Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling gebeurt op risico van de koper en tegen gangbare tarieven.

 

Wanneer de koper weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen behouden wij ons het recht voor om, ofwel overeenkomstig het gemeen recht de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel de overeenkomst na voorafgaandelijke ingebrekestelling binnen de 8 dagen na de kennisgeving van de ontbinding, een forfaitaire schadevergoeding  ten belope van 50 % van de verkoopprijs te vorderen.

De goederen worden verzonden op risico van de koper. Leveringen gebeuren op gelijkvloerse verdieping van de klant.

De klant zorgt voor aansluitingsmogelijkheid op het elektriciteitsnet 220V binnen een afstand van 1,5m van de plaats waar de Nebula cabine dient geplaatst te worden.

Leveringen vanaf 150€ worden gratis geleverd, voor leveringen lager dan 150€ worden transortkosten aangerekend.

ARTIKEL 5 – VERVOERSKOSTEN

De vervoerkosten komen op rekening van Huys CommV.

ARTIKEL 6 – AANVAARDING

Klachten betreffende de leveringen dienen ons per aangetekend schrijven doorgegeven worden binnen de 5 dagen na levering.

De vervanging van een deel van onze levering kan geen aanleiding geven tot verbreking van de gesloten overeenkomst en evenmin als voorwendsel dienen voor een schadevergoeding, eveneens wordt de koper hierdoor niet gemachtigd  de betaling te weigeren van het eventueel nog door hem op zijn rekening verschuldigd saldo.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID UIT HOOFDE VAN ONZE LEVERINGEN

Wij worden uitdrukkelijk ontheven van iedere aansprakelijkheid wegens rechtstreeks of onrechtstreekse lichamelijke of materiële schade die werd veroorzaakt bij de levering en het gebruik van de door ons verkochte producten.

Het gebruik van de Nebula cabine kan storingen vertonen wanneer deze in extreem hoge omgevingstemperaturen (gelijk aan of hoger dan 35°C) wordt gebruikt.

Wij zijn in dat geval niet verantwoordelijk voor verkeerde metingen of malfuncties van de Nebula cabine.

 

Gebruik enkel producten aangeleverd door NEBULA voor de handgeldispenser en voor de desinfectievernevelaar. Klachten voortspruitend uit het gebruik van andere producten kunnen we niet in garantie aanvaarden, noch kunnen we verantwoordelijk gesteld worden voor een gebrekkige werking van de toestellen als gevolg van het gebruik van verkeerde producten.

ARTIKEL 8 – BETALINGSVOORWAARDEN

  1. De facturen zijn betaalbaar in 2 delen op de bankrekening, vermeld op de factuur ten name van Huys C.V. 

  2. Bij het plaatsen van een bestelling betaalt de klant 50% van het totaal te betalen bedrag na ontvangst van de voorschotfactuur overeenkomend met dit bedrag. Indien het bedrag van de voorschotfactuur op onze rekening staat zal Huys C.V. overgaan tot de productie van de bestelde goederen.

  3. Bij niet-betaling van het voorschot binnen 7 dagen na ontvangst van de voorschotfactuur wordt de levering aanzien als nietig.

  4. Net voor levering wordt de saldofactuur aan de klant bezorgd. Als het bedrag, overeenkomend met de saldo factuur op de rekening van Huys C.V. staat, verbindt Huys C.V. zich tot het leveren van de goederen binnen 5 dagen na ontvangst van de betaling van het saldo. Het bestaan van een klacht ontheft de koper niet van zijn verplichting de facturen te betalen binnen de overeengekomen termijnen.

  5. Het protest tegen de factuur of tegen de elektronische facturatie dient schriftelijk te gebeuren binnen de 7 dagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds het nummer en de datum van de factuur te vermelden.

  6. Onverminderd het in het vorig lid bepaalde, zal in geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50, als schadebeding, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

  7. Bij niet-betaling of wanneer blijkt dat de koper tekort komt aan zijn verbintenissen, hij zijn handtekening laat protesteren, hij uitstel van betaling of een gerechtelijk akkoord aanvraagt, beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van zijn goederen, hij door onze factoring of kredietverzekeringsmaatschappij in de geweigerde categorie wordt geklasseerd…enz. of hij zich bevindt in één der toestanden voor dewelke de wet de onmiddellijke opeisbaarheid van alle schuld op termijn voorziet, behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 

ARTIKEL 9 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Behoudens andersluidende overeenkomst, behouden wij de eigendom van al de door ons verkochte producten tot zij volledig betaald zijn, met inbegrip van rente en kosten.

ARTIKEL 10 – ONTBINDING

De verkoper is gerechtigd iedere overeenkomst zonder voorafgaande Ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel – volgens zijn keuze – de (verdere) uitvoering van die overeenkomst op te schorten, zonder dat hij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is, indien:

- er sprake is van een staking van betaling, een gerechtelijk akkoord werd aangevraagd door de koper , 

- er sprake is van een faillissement dan wel dat de koper het voordeel van de collectieve schuldenregeling heeft aangevraagd of werd   

   verleend

- de koper zijn betalingsverplichtingen of enige andere materiële verplichting uit hoofde van enige overeenkomst met de verkoper     

   verzuimt

- de activiteiten van het bedrijf van de koper worden gestaakt

- de activiteiten van de koper door een derde geheel of gedeeltelijk worden overgenomen

- bewarend of uitvoerend beslag is gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van de koper

 

Indien de verkoper de overeenkomst ontbindt op grond van een toerekenbaar tekort in de nakoming van enige betalingsverplichting of andere materiële verplichting is de koper naast de verplichting mee te werken aan de ongedaanmaking en/of restitutie van de reeds ontvangen prestaties, een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de orderwaarde van de goederen volgens bestelbon, onverminderd het recht van de verkoper om een volledige schadeloosstelling te vorderen.

ARTIKEL 11 – BEVOEGDE RECHTBANK

Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken of Vredegerechten van het arrondissement Kortrijk bevoegd. Op alle contracten is de Belgische Wetgeving van toepassing. Wissels of aanvaarde effecten brengen geen verzaking aan beide clausules mede.

Privacypolicy

Uw persoonsgegevens worden door Joke Huys Comm V verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  /om u nieuwe producten of diensten aan te bieden, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@nebula-healthcare.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).